Zakłady Dużego Ryzyka

Dąbrowa Górnicza

ostatnia aktualizacja: luty 2020

Profil produkcji ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej to produkcja surówki żelaza, stali w formie ciągle odlewanych kęsisk, kęsów i slabów oraz gorącowalcowanych kęsów, szyn i kształtowników. Ze względu na posiadane ilości substancji niebezpiecznych, jakimi są wytwarzane gazy – wielkopiecowy i konwertorowy, Oddział w Dąbrowie Górniczej został zaliczony do Zakładów o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z tym, Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. AMP Oddział w Dąbrowie Górniczej dokonał Zgłoszenia oraz przekazał Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym do WIOŚ w Katowicach oraz KW PSP w Katowicach.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej identyfikuje substancje niebezpieczne w swoim obszarze i przekazuje do Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach zgłoszenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany.

Ze względu na prognozowaną strefę zagrożenia, która mieści się w granicach obszaru ogrodzonego i kontrolowanego przez ochronę ppoż., Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odstąpiła od konieczności sporządzenia Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego. Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy uznany jest jako plan obowiązujący wszystkie firmy w lokalizacji nadzorowanej przez ArcelorMittal Poland.

Zakład posiada opracowany i zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Raport o Bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej opracował system zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodny z wytycznymi Ustawy Prawo ochrony środowiska, jako element ogólnego systemu zarządzania firmą w celu niedopuszczenia do powstania poważnej awarii przemysłowej. W przypadku istotnych zmian w ruchu zakładu wprowadzono do stosowania system identyfikowania potencjalnych awarii, które podlegają systematycznej analizie.

Monitoring oddziału realizowany jest poprzez:

Sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia awarii przemysłowej zawarty jest w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym oraz w aktach normatywnych, procedurach i instrukcjach, których znajomość obowiązuje wszystkich pracowników firmy i firm pracujących na rzecz oddziału.

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej przeanalizował scenariusze ewentualnych awarii, dla wytypowanych reprezentatywnych miejsc w obszarach Zakładów produkcyjnych, pod kątem zdarzeń z gazem wielkopiecowym oraz gazem konwertorowym, kwalifikującymi Oddział jako tzw. Zakład Dużego Ryzyka. Scenariusze ewentualnych awarii polegające na rozszczelnieniu instalacji zostały obliczone we współpracy ze specjalistyczną firmą, a hipotetyczne zdarzenia dotyczyły rozprzestrzeniania chmury toksycznej, promieniowania cieplnego oraz fali nadciśnienia dla reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych. Obliczenia te potwierdziły, że strefa zagrożenia w przypadku ewentualnej awarii nie wydostanie się poza obszar Oddziału.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej działania ratownicze prowadzone są siłami i środkami:

Zespół zarządzania kryzysowego, w zależności od rozwoju sytuacji kryzysowych, uruchamia proces zarządzania kryzysowego zgodnie z właściwymi standardami operacyjnymi korporacji. W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, bądź awarii noszących znamiona tzw. poważnej awarii przemysłowej, Kierujący Zakładem Dużego Ryzyka informuje Śląską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Jednostki organizacyjne systemu oświaty i pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu, posiadają procedury i tryby postępowania na wypadek zagrożenia zewnętrznego, sporządzane i nadzorowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Dąbrowa Górnicza. Ludność znajdująca się w obszarze potencjalnego zagrożenia zobowiązana jest do wykonywania poleceń straży miejskiej, straży pożarnej, policji i innych instytucji podległych Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie akcji ratowniczej.Z

Substancje niebezpieczne występujące na terenie ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej

Substancja niebezpieczna
Środki pierwszej pomocy
Rodzaj zagrożenia wg rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) nr 1272/2008
Substancje kwalifikujące do Zakładu Dużego Ryzyka
Gaz wielkopiecowy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: osoby prowadzące akcję ratowniczą powinny założyć odpowiednią odzież ochronną. Usunąć poszkodowanego z obszaru kontaktu. Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. W przypadku trudności z oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy, podając czysty tlen. Nie stosować reanimacji metodą usta-usta. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: nie zanotowano szczególnych środków pierwszej pomocy. Kontakt z oczami nie zanotowano szczególnych środków pierwszej pomocy. Kontakt przez przewód pokarmowy: nie dotyczy z uwagi na postać preparatu.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może wywoływać zawroty głowy, ból głowy, utratę przytomności, śpiączkę.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
W przypadku kłopotów z oddychaniem, zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen.
H220,H280,H331,H360,H372
Gaz konwertorowy
Opis środków pierwszej pomocy.
Kontakt przez drogi oddechowe: osoby prowadzące akcję ratowniczą powinny założyć odpowiednią odzież ochronną. Usunąć poszkodowanego z obszaru kontaktu. Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. W przypadku trudności z oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy, podając czysty tlen. Nie stosować reanimacji metodą usta-usta. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może wywoływać zawroty głowy, ból głowy, utratę przytomności, śpiączkę. Wysoki poziom narażenia może spowodować uduszenie z powodu braku tlenu.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
W przypadku kłopotów z oddychaniem zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen.
H220, H280, H331, H360, H372
Substancje kwalifikujące do Zakładu Zwiększonego Ryzyka
Tlen
Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie: Przenieść ofiarę do nieskażonego obszaru. Kontakt ze skórą: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu. Kontakt z oczami: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu.. Spożycie: Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Ciągłe wdychanie przy stężeniu większym niż 75%, może powodować nudności, zawroty głowy, trudności w oddychaniu i drgawki.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak danych
H270, H280,
Gaz koksowniczy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: W przypadku wystąpienia objawów zatrucia zapewnić dostęp świeżego powietrza, natychmiast zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Wcześniej o ile możliwe podawać tlen, nie podawać mleka. Postępować jak przy zaczadzeniu. Chronić poszkodowanego przed wychłodzeniem. Kontakt ze skórą: nie dotyczy Kontakt z oczami: nie dotyczy. Kontakt przez przewód pokarmowy: nie dotyczy.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Objawy zatrucia tlenkiem węgla, przymglenie świadomości, zawroty i bóle głowy, zaburzenia wzrokowe, uczucie odurzenia, nudności. W konsekwencji utrata przytomności.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Natychmiast wynieść ze strefy zagrożenia z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa, podać tlen, jeśli to możliwe.
H220, H280, H331, H350, H360, H373, H400
Substancje raportowane, nieobjęte Dyrektywą Seveso III
Magnez (stosowany w postaci Mg95L)
Opis środków pierwszej pomocy
Informacje ogólne: zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Po przedostaniu się do dróg oddechowych: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów należy zgłosić się do lekarza. Kontakt ze skórą: w przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą i mydłem W przypadku gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy się skontaktować z lekarzem. Kontakt z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Po połknięciu: natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Przepłukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Nie są znane.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe
H228, H261, H252, H319
Pył węglowy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt z oczami: suchy produkt zawiera ostre drobiny mogące podrażnić oko w przypadku zaprószenia. Przemyć oko dużą ilością czystej wody, przy szeroko odciągniętej powiece. W przypadku pozostania w oku drobnych cząstek założyć jałowy opatrunek i zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: Nie powoduje podrażnień. W przypadku zanieczyszczenia skaleczonej skóry umyć dobrze wodą z mydłem, zdezynfekować, założyć jałowy opatrunek. W przypadkach szczególnych zapewnić konsultację lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: brak ryzyka, nie powoduje dolegliwości. Możliwość pomyłkowego spożycia mało prawdopodobna. Kontakt przez drogi oddechowe: pył węglowy wdychany do płuc może powodować podrażnienie. Wyprowadzić poszkodowanego z zapylonej strefy i zapewnić świeże powietrze.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Długotrwałe narażenie na działanie pyłu węglowego może powodować wystąpienie choroby zawodowej – pylicy.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Nie dotyczy
H252