Zakłady Dużego Ryzyka

Dąbrowa Górnicza

ostatnia aktualizacja: marzec 2022

Ze względu na prognozowaną strefę zagrożenia, która mieści się w granicach obszaru ogrodzonego i kontrolowanego przez ochronę ppoż., Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odstąpiła od konieczności sporządzenia Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego. Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy uznany jest jako plan obowiązujący wszystkie firmy w lokalizacji nadzorowanej przez ArcelorMittal Poland.

Zakład posiada opracowany i zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Raport o Bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej opracował system zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodny z wytycznymi Ustawy Prawo ochrony środowiska, jako element ogólnego systemu zarządzania firmą w celu niedopuszczenia do powstania poważnej awarii przemysłowej. W przypadku istotnych zmian w ruchu zakładu wprowadzono do stosowania system identyfikowania potencjalnych awarii, które podlegają systematycznej analizie.

1.1 Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzącym Zakład Dużego Ryzyka (ZDR) jest Zarząd Spółki ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna. W skład zarządu wchodzą osoby wymienione w Dziale 2 Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

adres – siedziba Spółki

Adres: 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Józefa Piłsudskiego 92

              Telefon: Centrala (0-32) 776 66 66

              nr KRS 0000115891, NIP 634-24-63-083, REGON 277839653

Kierującym ZDR, AMP Oddział w Dąbrowie Górniczej jest powołany przez Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. Pan Grzegorz Maracha.

Oddział identyfikowany jest jako:

ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna Oddział w Dąbrowie Górniczej

Al. Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

powiat M. Dąbrowa Górnicza, gmina M. Dąbrowa Górnicza

Telefon: Centrala (48-32) 776-66-66; fax: (48-32) 776-82-00

REGON: 277839653-00023

1.2 Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

Na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej identyfikuje substancje niebezpieczne w swoim obszarze i przekazuje do Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach
zgłoszenie Zakładu o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Oddziału do grupy zakładów o dużym ryzyku, podlegającym przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany, a także zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Raport o bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

1.3 Opis działalności zakładu

Profil produkcji ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej to produkcja surówki żelaza, stali w formie ciągle odlewanych kęsisk, kęsów i slabów oraz gorącowalcowanych kęsów, szyn i kształtowników.

1.4 Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii zagrożeń, jakie powodują.

 

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE ARCELORMITTAL POLAND ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Substancja niebezpieczna
Środki pierwszej pomocy
Rodzaj zagrożenia wg rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) nr 1272/2008
Substancje kwalifikujące do Zakładu Dużego Ryzyka
Gaz wielkopiecowy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: osoby prowadzące akcję ratowniczą powinny założyć odpowiednią odzież ochronną. Usunąć poszkodowanego z obszaru kontaktu. Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. W przypadku trudności z oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy, podając czysty tlen. Nie stosować reanimacji metodą usta-usta. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: nie zanotowano szczególnych środków pierwszej pomocy. Kontakt z oczami nie zanotowano szczególnych środków pierwszej pomocy. Kontakt przez przewód pokarmowy: nie dotyczy z uwagi na postać preparatu.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może wywoływać zawroty głowy, ból głowy, utratę przytomności, śpiączkę.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
W przypadku kłopotów z oddychaniem, zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen.
H220,H280,H331,H360,H372
Gaz konwertorowy
Opis środków pierwszej pomocy.
Kontakt przez drogi oddechowe: osoby prowadzące akcję ratowniczą powinny założyć odpowiednią odzież ochronną. Usunąć poszkodowanego z obszaru kontaktu. Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. W przypadku trudności z oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy, podając czysty tlen. Nie stosować reanimacji metodą usta-usta. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może wywoływać zawroty głowy, ból głowy, utratę przytomności, śpiączkę. Wysoki poziom narażenia może spowodować uduszenie z powodu braku tlenu.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
W przypadku kłopotów z oddychaniem zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen.
H220, H280, H331, H360, H372
Substancje kwalifikujące do Zakładu Zwiększonego Ryzyka
Tlen
Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie: Przenieść ofiarę do nieskażonego obszaru. Kontakt ze skórą: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu. Kontakt z oczami: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu.. Spożycie: Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Ciągłe wdychanie przy stężeniu większym niż 75%, może powodować nudności, zawroty głowy, trudności w oddychaniu i drgawki.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak danych
H270, H280,
Gaz koksowniczy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: W przypadku wystąpienia objawów zatrucia zapewnić dostęp świeżego powietrza, natychmiast zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Wcześniej o ile możliwe podawać tlen, nie podawać mleka. Postępować jak przy zaczadzeniu. Chronić poszkodowanego przed wychłodzeniem. Kontakt ze skórą: nie dotyczy Kontakt z oczami: nie dotyczy. Kontakt przez przewód pokarmowy: nie dotyczy.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Objawy zatrucia tlenkiem węgla, przymglenie świadomości, zawroty i bóle głowy, zaburzenia wzrokowe, uczucie odurzenia, nudności. W konsekwencji utrata przytomności.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Natychmiast wynieść ze strefy zagrożenia z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa, podać tlen, jeśli to możliwe.
H220, H280, H331, H350, H360, H372, H400
Substancje raportowane, nieobjęte Dyrektywą Seveso III
Magnez (stosowany w postaci Mg95L)
Opis środków pierwszej pomocy
Informacje ogólne: zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Po przedostaniu się do dróg oddechowych: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów należy zgłosić się do lekarza. Kontakt ze skórą: w przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą i mydłem W przypadku gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy się skontaktować z lekarzem. Kontakt z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Po połknięciu: natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Przepłukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Nie są znane.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe
H228, H261, H252, H319
Pył węglowy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt z oczami: suchy produkt zawiera ostre drobiny mogące podrażnić oko w przypadku zaprószenia. Przemyć oko dużą ilością czystej wody, przy szeroko odciągniętej powiece. W przypadku pozostania w oku drobnych cząstek założyć jałowy opatrunek i zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: Nie powoduje podrażnień. W przypadku zanieczyszczenia skaleczonej skóry umyć dobrze wodą z mydłem, zdezynfekować, założyć jałowy opatrunek. W przypadkach szczególnych zapewnić konsultację lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: brak ryzyka, nie powoduje dolegliwości. Możliwość pomyłkowego spożycia mało prawdopodobna. Kontakt przez drogi oddechowe: pył węglowy wdychany do płuc może powodować podrażnienie. Wyprowadzić poszkodowanego z zapylonej strefy i zapewnić świeże powietrze.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Długotrwałe narażenie na działanie pyłu węglowego może powodować wystąpienie choroby zawodowej – pylicy.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Nie dotyczy
H252

1.5 Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z Ustawą z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 869) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96) w Oddziale w Dąbrowie Górniczej istnieje system ostrzegania i alarmowania składający się z poniższych elementów:

 • Centrum Alarmowe;
 • elektroniczny system monitoringu CO;
 • elektroniczne syreny alarmowe.

System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania składa się z:

 • 9 szt. syren alarmowych typu MSA-3 załączanych kodem radiowym przez Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Ochronę AMP,
 • 2 szt. syren alarmowych typu MSA-3 załączanych lokalnie przez dyspozytorów Zakładu Wielkich Pieców (WP – 2) oraz dyspozytorów Service Group Sp. z o. o.
 • 2 szt. syren technologicznych dostosowanych do wymogów obrony cywilnej załączanych lokalnie przez dyspozytora Aglomerowni,
 • 1 szt. syreny typu ASS -500 (z możliwością nadawania komunikatów) załączanej systemowo przez pracowników Ochrony AMP.

Równocześnie na terenie oddziału w Dąbrowie Górniczej, alarmowanie pracowników realizowane jest poprzez SMS z informacją wysłany do wszystkich użytkowników służbowych telefonów komórkowych oraz ten sam komunikat wysłany do aplikacji „baloon” (wyskakujące okienko w systemie Windows).

Oprócz w/w systemu powiadomienia pracowników, Jednostka Ratownicza AMP może informować pracowników za pomocą samochodu pożarniczego wyposażonego w zestaw głośno mówiący.

Sposoby ostrzegania i postępowania – Instrukcja DLA MIESZKAŃCÓW na wypadek zagrożeń.

Skutki analizowanych scenariuszy awaryjnych nie wykraczają poza teren zakładu, w związku z czym nie przewiduje się żadnych działań wobec mieszkańców. Osoby znajdujące się w rejonie zdarzenia awaryjnego powinny podporządkować się poleceniom służb ratowniczych i porządkowych.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostały opracowane
w oparciu o:

 • Zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)
 • Zapisy Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego ArcelorMittal Poland S.A.

   

w uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Zasady alarmowania:

Alarmowanie o zagrożeniu będzie realizowane poprzez syreny alarmowe. Syreny nadadzą określone sygnały związane z alarmem powietrznym lub o skażeniach ustalonym przez obronę cywilną.

Ogłoszenie alarmu odbywa się przez sygnał akustyczny, tj. modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty.

Komunikaty ostrzegawcze o strefie „Z” będą ogłaszane z pojazdów wyposażonych w zestaw głośnomówiący straży pożarnej, policji, straży miejskiej lub Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta. Alarmowanie może być również realizowane przez Służbę Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego ArcelorMittal Poland za pomocą samochodu pożarniczego wyposażonego w zestaw głośnomówiący. Wykorzystywane będą środki masowego przekazu, w tym programy telewizyjne i radiowe. Informacje będą również przekazywane telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odwołanie alarmu będzie komunikowane poprzez dźwięk ciągły syreny przez trzy minuty.

 • Zasady i warunki ewakuacji:

Każda osoba znajdująca się w strefie zagrożenia po usłyszeniu alarmu powinna natychmiast pozamykać okna i uszczelnić pomieszczenie, w którym przebywa lub udać się do wyznaczonego miejsca ewakuacji, ogłoszonego w komunikacie, a następnie podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją.

 • Zasady kierowania ewakuacją:

Za przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialny jest kierujący ewakuacją wyznaczony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta.

Do zadań osoby kierującej ewakuacją należy:

 • szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji do miejsca ewakuacji wyznaczonego na Planie Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej. Wybór miejsca zależy od kierunku rozprzestrzeniania się chmury toksycznej i miejsca awarii;
 • sprawdzenie liczby osób, które podjęły ewakuację lub przebywają w miejscach chronionych;
 • przekazanie informacji koordynatorowi działań ratowniczych o liczbie ewakuowanych osób oraz pozostałych w strefie zagrożenia;
 • stała współpraca z koordynatorem działań ratowniczych w zakresie zmieniających się warunków pogodowych (kierunek rozprzestrzeniania chmury toksycznej) i rozmiarów awarii.

   

UWAGA:

Ewakuację należy przeprowadzić w stronę przeciwną do kierunku wiatru, a ze strefy skażonej poprzecznie do kierunku wiatru.

 

2.1 Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

Na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej identyfikuje substancje niebezpieczne w swoim obszarze i przekazuje do Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach zgłoszenie Zakładu o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Oddziału do grupy zakładów o dużym ryzyku, podlegającym przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany, a także pozytywnie zaopiniowany przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Raport o bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

2.2 Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Zagrożenia występujące w obszarze ArcelorMittal Poland S.A. wynikające z wykorzystywania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie (dawniej niebezpiecznych), zostały przedłożone Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w zatwierdzonym Raporcie o Bezpieczeństwie.

Główne zdarzenia awaryjne, jakie mogłyby oddziaływać w obszarze ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej to:

Nr RZA
Opis RZA
Substancja
1.
Rozszczelnienie pancerza Wielkiego Pieca
Gaz wielkopiecowy
2.
Rozszczelnienie rurociągu skośnego WP2 i WP3
Gaz wielkopiecowy
3.
Rozszczelnienie na skruberze Mokrej Oczyszczalni Gazu
Gaz wielkopiecowy
4.
Rozszczelnienie zbiornika gazu konwertorowego.
Gaz konwertorowy
5.
Rozszczelnienie rurociągu poziomego Wielkiego Pieca
Gaz wielkopiecowy
6.
Rozszczelnienie na stacji mieszankowej (1/3)
Gaz wielkopiecowy
Gaz koksowniczy
7.
Rozszczelnienie instalacji sieci energetycznej /rurociąg gazu konwertorowego/
Gaz konwertorowy
8.
Rozszczelnienie instalacji na stacji redukcyjnej nr 2
Gaz koksowniczy
Gaz wielkopiecowy
Gaz ziemny

Monitoring i środki bezpieczeństwa.

Monitoring oddziału realizowany jest poprzez:

 • cykliczne audyty systemu bezpieczeństwa procesowego,
 • regularne przeglądy techniczne instalacji, obiektów i budowli, w których znajdują się substancje niebezpieczne,
 • ciągły system monitorowania kluczowych parametrów procesu, mających wpływ na bezpieczeństwo,
 • służbę ochrony oddziału,
 • drużynę wykrywania zagrożeń podległą Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia awarii przemysłowej zawarty jest w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym oraz w dokumentach wewnętrznych, jakimi są: akty normatywne, procedury i instrukcje, których znajomość obowiązuje wszystkich pracowników dąbrowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland i firm współpracujących na rzecz Oddziału.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, działania ratownicze prowadzone są siłami i środkami:

 • własnymi od momentu zauważenia zagrożenia do czasu przybycia wewnętrznych jednostek ratowniczych,
 • Ochotniczymi Drużynami Ratownictwa Gazowego i służbami technicznymi zakładu w celu ograniczenia i zablokowania emisji lub pożaru,
 • Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego ArcelorMittal Poland
 • Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół zarządzania kryzysowego, w zależności od rozwoju sytuacji kryzysowych, uruchamia proces zarządzania kryzysowego zgodnie z właściwymi standardami operacyjnymi korporacji. W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, bądź awarii noszących znamiona tzw. awarii przemysłowej, Kierujący Zakładem Dużego Ryzyka informuje Śląską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jednostki organizacyjne systemu oświaty i pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu, posiadają procedury i tryb postępowania na wypadek zagrożenia zewnętrznego, sporządzane i nadzorowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Dąbrowa Górnicza. Ludność znajdująca się w obszarze potencjalnego zagrożenia zobowiązana jest do wykonywania poleceń straży miejskiej, straży pożarnej, policji i innych instytucji podległych Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie akcji ratowniczej.

3 Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.

Instytucja
Osoba / stanowisko
Nr telefonu
Tryb powiadamiania
Czas powiadamiania
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Katowice Wydział Inspekcji
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wydział Inspekcji
Całodobowy telefon i email alarmowy
539 344 130
dyzur@katowice.wios.gov.pl
faks: 32 251 55 54
1. Telefon.
2. Fax.
3. email + potwierdzenie telefonicznie.
Natychmiast po zaobserwowaniu i podjęciu decyzji
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
(32) 295 96 94
Telefon
Natychmiast po zaobserwowaniu i podjęciu decyzji
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa
WSK:
(47) 851 5200
Telefon
Natychmiast po zaobserwowaniu i podjęciu decyzji
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej W Dąbrowie Górniczej
Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego:
(32) 264-28-13
Nr alarmowy 112
Telefon
Natychmiast po zaobserwowaniu i podjęciu decyzji

Powyższe informacje zostały uzgodnione z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – pismo WPZ.5820.10.2.22.MK z dn. 22.02.2022 r.