Zakłady Dużego Ryzyka

Zdzieszowice

ostatnia aktualizacja: marzec 2022

Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany, a także opracowany i zatwierdzony przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Raport o Bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach opracował system zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodny z wytycznymi Ustawy Prawo ochrony środowiska, jako element ogólnego systemu zarządzania firmą w celu niedopuszczenia do powstania poważnej awarii przemysłowej.                                   

W przypadku wdrażania istotnych zmian w ruchu zakładu stosowany jest system identyfikowania potencjalnych awarii, mający na celu  opracowanie scenariuszy postępowania, które podlegają okresowej analizie i ćwiczeniom.

1.1 Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzącym Zakład Dużego Ryzyka (ZDR) jest Zarząd Spółki ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna. W skład zarządu wchodzą osoby wymienione w Dziale 2 Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

adres – siedziba Spółki

Adres: 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Józefa Piłsudskiego 92

              Telefon: Centrala (0-32) 776 66 66

              nr KRS 0000115891, NIP 634-24-63-083, REGON 277839653

Kierującym ZDR, AMP Oddział w Zdzieszowicach jest powołany przez Zarząd ArcelorMittal Poland S.A.
Pan Piotr Drzystek.

Oddział identyfikowany jest jako:

ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna Oddział w Zdzieszowicach,

47-330 Zdzieszowice, ul. Powstańców Śląskich 1

Tel. 77 445 10 00-2; fax: 77 445 1414.

1.2 Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

Na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach identyfikuje substancje niebezpieczne w swoim obszarze i przekazuje do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu
zgłoszenie Zakładu o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Oddziału do grupy zakładów o dużym ryzyku, podlegającym przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany, a także zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Raport o bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

1.3 Opis działalności zakładu

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, przedmiotem działalności ArcelorMittal Poland. S.A. Oddział w Zdzieszowicach jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej, projektowo-rozwojowej i wdrożeniowej, tak na własny rachunek jak i w pośrednictwie we wszystkich formach współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Głównymi rodzajami działalności prowadzonej w zakładzie jest:

 • wytwarzanie produktów koksowania
 • wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.

 
ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna Oddział w Zdzieszowicach jest największym producentem koksu w Polsce, wytwarzając około 3,5 mln ton koksu rocznie. Oprócz koksu opałowego i metalurgicznego, zakład wytwarza także gaz koksowniczy, benzol i smołę. Większość koksu jest eksportowana. Od 2016 roku zakład wytwarza także płynną siarkę, która stanowi produkt uboczny z oczyszczania gazu koksowniczego.

 
1.4 Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii zagrożeń, jakie powodują.

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE ARCELORMITTAL POLAND ODDZIAŁ W ZDZIESZOWICACH

Substancja niebezpieczna
Środki pierwszej pomocy
Rodzaj zagrożenia wg rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) nr 1272/2008
Gaz koksowniczy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską.
Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Nie próbować zdejmować ubrań, które przywarły do skóry. Natychmiast płukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut. Zabezpieczyć możliwe oparzenia wyjałowionym opatrunkiem i zasięgnąć porady lekarza. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może powodować podrażnienie skóry, oczu i wysypkę. Opary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo.
H220, H280, H331, H350, H360, H372, H400
Gaz koksowniczy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Nie próbować zdejmować ubrań, które przywarły do skóry. Natychmiast płukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut. Zabezpieczyć możliwe oparzenia wyjałowionym opatrunkiem i zasięgnąć porady lekarza. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może powodować podrażnienie skóry, oczu i wysypkę. Opary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo.
H220, H280, H331, H350, H360, H372, H400
Substancje kwalifikujące do Zakładu Dużego Ryzyka
Benzol
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Podrażnienie oczu i śluzówek. Podrażnienie skóry. Opary działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Obserwuje się drgawki przy wysokich dawkach.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo. Krople preparatu, które przenikną do płuc wskutek wdychania albo wymiotów mogą spowodować poważne chemiczne zapalenie płuc. Wdychanie pary lub aerozoli może spowodować obrzęk płuc.
H225, H315, H319, H336, H340, H350, H361, H372, H411, H304
Woda amoniakalna
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: natychmiast przenieść poszkodowaną osobę na świeże powietrze. Okryć poszkodowanego kocem i zapewnić mu spokój. Jeśli jest to możliwe, podawać poszkodowanemu tlen przy pomocy osoby odpowiednio przeszkolonej. Jeśli istnieją oznaki zatrzymania oddechu lub trudności w jego utrzymaniu zastosować sztuczne oddychanie. Natychmiast wezwać pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: przemyć skażone miejsce dużą ilością wody. Zdjąć ostrożnie skażone ubranie i kontynuować płukanie wodą poparzonych części ciała. Udzielić natychmiast pomocy lekarskiej. Kontakt z oczami: natychmiast przystąpić do przemywania oczu czystą wodą przez co najmniej 10 minut. Podczas przepłukiwania utrzymywać powieki szeroko otwarte. Usunąć szkła kontaktowe. Kontynuować płukanie aż do przybycia lekarza. Kontakt przez przewód pokarmowy: nie wywoływać wymiotów (ryzyko perforacji). Jeśli osoba poszkodowana jest przytomna przemyć usta wodą lub podać 2 lub 3 szklanki wody do wypicia. Udzielić natychmiast pomocy lekarskiej.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W przypadku poważnego zatrucia, z powodu możliwości pojawienia się spowolnionego obrzęku płuc, poddać poszkodowanego obserwacji lekarskiej, przez co najmniej 48 godzin.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Oblanie wodą amoniakalną może spowodować poparzenia chemiczne lub pęcherze przy dłuższym kontakcie ze skórą.
H314, H335, H400
Olej płuczkowy
Opis środków pierwszej pomocy
Jeśli wystąpią problemy zdrowotne lub podejrzenie narażenia zdrowia, skontaktować się z lekarzem przekazując, w razie konieczności, informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki. Jeśli poszkodowana osoba straciła świadomość lub istnieje podejrzenie nastąpienia utraty świadomości, przetransportować osobę do placówki służby zdrowia w stabilnej pozycji na boku. Utrzymywać funkcje życiowe, aż do kontaktu z lekarzem (np. sprawdzić puls, przeprowadzić sztuczne oddychanie, masaż serca). Kontakt przez drogi oddechowe: zapewnić dostęp świeżego powietrza, zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: w przypadku kontaktu z zimnym produktem, zdjąć skażoną odzież, miejsca zetknięcia produktu ze skórą myć wodą z mydłem przez 10-15 min. Jeśli duża powierzchnia skóry miała kontakt z produktem, zapewnić pomoc lekarską. Zdezynfekować w miejscach skaleczeń. Przy kontakcie gorącego produktu ze skórą, w przypadku poparzeń 1 stopnia (bolesne czerwone plamy) i poparzeń 2 stopnia (bolesne pęcherze), długo chłodzić poszkodowaną część ciała strumieniem zimnej wody. W przypadku oparzeń 3 stopnia (czarne plamy, na obrzeżach krusząca się skóra, zazwyczaj bezbolesne) nie chłodzić poszkodowanych części ciała, zamiast tego okryć jałowym bandażem. Nie dopuścić do utraty ciepła przez poszkodowanego. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Kontakt z oczami: natychmiast przemyć oko dużą ilością czystej, letniej wody i kontynuować przemywanie nawet jeśli konieczne jest otwarcie oczu siłą – od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka. Jeśli poszkodowana osoba nosi szkła kontaktowe, powinny zostać natychmiast zdjęte. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przepłukać usta, podać do wypicia 200 ml wody. Nie powodować wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Kontakt przez drogi oddechowe: podrażnienie dróg oddechowych, drażniący kaszel. Kontakt ze skórą: zaczerwienienia, podrażnienia, potęgowane przez silne światło słoneczne i podwyższoną temperaturę. Gorący produkt – oparzenia. Kontakt z oczami: podrażnienie, pieczenie, łzawienie. Drogi pokarmowe: Nieopisane, nieodnotowane. Nudności, wymioty (zagrożenie zachłyśnięciem się wymiotami, absorpcja).

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanymi
Drogi oddechowe: natychmiast zapewnić pomoc lekarską w przypadku objawów utraty świadomości lub podejrzenia zatrucia. Kontakt ze skórą: niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską w przypadku oparzeń oraz zainfekowania miejsc skaleczonych. Kontakt z oczami: natychmiast zapewnić pomoc okulisty. Drogi pokarmowe: w przypadkach szczególnych skontaktować się z lekarzem.
H315, H304, H350, H341, H373, H319, H411, H317
Smoła koksownicza
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Nie próbować zdejmować ubrań, które przywarły do skóry. Natychmiast płukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut. Zabezpieczyć możliwe oparzenia wyjałowionym opatrunkiem i zasięgnąć porady lekarza. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może powodować podrażnienie skóry, oczu i wysypkę. Opary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo.
H317, H350, H340, H360, H411

1.5 Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z Ustawą z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 869) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96) w Oddziale w Zdzieszowicach istnieje system ostrzegania i alarmowania składający się z poniższych elementów:

 • Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Jednostki Ratowniczej ZKZ
 • elektroniczny system monitoringu CO;
 • syrena alarmowa.

System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania składa się z:

 • 1 szt. syren technologicznych dostosowanych do wymogów obrony cywilnej załączanych lokalnie przez dyspozytora PAD JR ZKZ
 • megafony i tuby głosowe, sygnały dźwiękowe i świetlne znajdujące się na samochodach pożarniczych JR ZKZ.
 • sieć radiowęzła zakładowego do ogłaszania komunikatów np. o ewakuacji.


Równocześnie na terenie oddziału w Zdzieszowicach, alarmowanie pracowników realizowane jest poprzez SMS z informacją wysłany do wszystkich użytkowników służbowych telefonów komórkowych oraz ten sam komunikat wysłany do aplikacji „baloon” (wyskakujące okienko w systemie Windows).

Sposoby ostrzegania i postępowania – Instrukcja DLA MIESZKAŃCÓW na wypadek zagrożeń.

Skutki analizowanych scenariuszy awaryjnych nie wykraczają poza teren zakładu, w związku z czym nie przewiduje się żadnych działań wobec mieszkańców. Osoby znajdujące się w rejonie zdarzenia awaryjnego powinny podporządkować się poleceniom służb ratowniczych i porządkowych.

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostały opracowane
w oparciu o:

 • Zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)
 • Zapisy Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego ArcelorMittal Poland S.A.

w uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Zasady alarmowania:

Alarmowanie o zagrożeniu będzie realizowane poprzez syreny alarmowe. Syreny nadadzą określone sygnały związane z alarmem powietrznym lub o skażeniach ustalonym przez obronę cywilną.

Ogłoszenie alarmu odbywa się przez sygnał akustyczny, tj. modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty.

Komunikaty ostrzegawcze o strefie „Z” będą ogłaszane z pojazdów wyposażonych w zestaw głośnomówiący straży pożarnej, policji, straży miejskiej lub Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta. Alarmowanie może być również realizowane przez Pracowników Jednostki Ratowniczej i Ratownictwa Gazowego ArcelorMittal Poland za pomocą samochodu pożarniczego wyposażonego w zestaw głośnomówiący. Wykorzystywane będą środki masowego przekazu, w tym programy telewizyjne i radiowe. Informacje będą również przekazywane telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odwołanie alarmu będzie komunikowane poprzez dźwięk ciągły syreny przez trzy minuty.

 • Zasady i warunki ewakuacji:

Każda osoba znajdująca się w strefie zagrożenia po usłyszeniu alarmu powinna natychmiast pozamykać okna i uszczelnić pomieszczenie, w którym przebywa lub udać się do wyznaczonego miejsca ewakuacji, ogłoszonego w komunikacie, a następnie podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją.

 • Zasady kierowania ewakuacją:

Za przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialny jest kierujący ewakuacją wyznaczony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta.

Do zadań osoby kierującej ewakuacją należy:

 • szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji do miejsca ewakuacji wyznaczonego na Planie Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej. Wybór miejsca zależy od kierunku rozprzestrzeniania się chmury toksycznej i miejsca awarii;
 • sprawdzenie liczby osób, które podjęły ewakuację lub przebywają w miejscach chronionych;
 • przekazanie informacji koordynatorowi działań ratowniczych o liczbie ewakuowanych osób oraz pozostałych w strefie zagrożenia;
 • stała współpraca z koordynatorem działań ratowniczych w zakresie zmieniających się warunków pogodowych (kierunek rozprzestrzeniania chmury toksycznej) i rozmiarów awarii.

UWAGA:

Ewakuację należy przeprowadzić w stronę przeciwną do kierunku wiatru, a ze strefy skażonej poprzecznie do kierunku wiatru.

2.1 Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.


Na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach identyfikuje substancje niebezpieczne w swoim obszarze i przekazuje do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu zgłoszenie Zakładu o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Oddziału do grupy zakładów o dużym ryzyku, podlegającym przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany, a także pozytywnie zaopiniowany przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz zatwierdzony przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Raport o bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

2.2 Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Zagrożenia występujące w obszarze ArcelorMittal Poland S.A. wynikające z wykorzystywania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie (dawniej niebezpiecznych), zostały przedłożone Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w zatwierdzonym Raporcie o Bezpieczeństwie.

Główne zdarzenia awaryjne, jakie mogłyby oddziaływać w obszarze ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach to:

Nr RZA
Opis RZA
Substancja
1
Przegrzanie smoły koksowniczej w zbiorniku magazynowym.
Smoła Koksownicza
2
Wyciek oleju płuczkowego podczas rozładunku
Olej płuczkowy
3
Wyciek benzolu ze zbiornika magazynowego
Benzol
4
Pęknięcie rurociągu gazu koksowniczego
Gaz koksowniczy
5
Katastroficzne pęknięcie zbiornika gazu koksowniczego
Gaz koksowniczy
6
Pęknięcie zbiornika wody amoniakalnej
Woda amoniakalna

Monitoring i środki bezpieczeństwa.

Prowadzenie monitoringu funkcjonowania instalacji, w których znajduje się substancja niebezpieczna

1) Pomiary i alarmy

Wszystkie instalacje zakładu są wyposażone w pomiary zdalne, które w sytuacjach zagrażających awarią sygnalizują przekroczenia parametrów dopuszczalnych.

2) Nadzór operatorski, obchody instalacji

Na każdej instalacji zakładu wyznaczeni pracownicy mają obowiązek przeprowadzenia obchodu i wizualnej kontroli stanu instalacji. Częstotliwość obchodów: minimum 2 razy na zmianę.
 

3) Monitoring nieszczelności

W przypadku uwolnienia substancji do otoczenia istnieje możliwość wykrycia tej sytuacji za pomocą przenośnych mierników gazu lub stałych systemów detekcji.

 
4) Pomiary grubości ścianek rurociągów

Dla rurociągów przesyłowych gazu koksowniczego wprowadzono procedurę prowadzenia pomiarów grubości ścianki rurociągów: sieć wysokociśnieniowa 2 razy do roku, sieć niskociśnieniowa 1 raz w roku. Wyniki pomiarów są wpisane do raportu są uwzględniane w planie remontów.

 
5) Przeglądy sprzętu przeciwpożarowego

Dla wszystkich zabezpieczeń przeciwpożarowych (hydranty, gaśnice, zraszacze, instalacje pianowe, sygnalizacja pożarowa) są prowadzone systematyczne (zazwyczaj comiesięczne) przeglądy wg wydziałowej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia awarii przemysłowej zawarty jest w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym oraz w dokumentach wewnętrznych, jakimi są: akty normatywne, procedury i instrukcje, których znajomość obowiązuje wszystkich pracowników zdzieszowickiego Oddziału ArcelorMittal Poland i firm współpracujących na rzecz Oddziału.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, działania ratownicze prowadzone są siłami i środkami:

 • własnymi od momentu zauważenia zagrożenia do czasu przybycia wewnętrznych jednostek ratowniczych,
 • Wydziałowymi Drużynami Ratownictwa Gazowego i służbami technicznymi zakładu w celu ograniczenia i zablokowania emisji lub pożaru,
 • Jednostki Ratowniczej i Stacji Nadzoru Gazowego Oddział Zdzieszowice
 • Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół zarządzania kryzysowego, w zależności od rozwoju sytuacji kryzysowych, uruchamia proces zarządzania kryzysowego zgodnie z właściwymi standardami operacyjnymi korporacji. W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, bądź awarii noszących znamiona tzw. awarii przemysłowej, Kierujący Zakładem Dużego Ryzyka informuje Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednostki organizacyjne systemu oświaty i pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu, posiadają procedury i tryb postępowania na wypadek zagrożenia zewnętrznego, sporządzane i nadzorowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Zdzieszowice. Ludność znajdująca się w obszarze potencjalnego zagrożenia zobowiązana jest do wykonywania poleceń straży miejskiej, straży pożarnej, policji i innych instytucji podległych Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie akcji ratowniczej.

3 Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.

Instytucja
Osoba / stanowisko
Nr telefonu
Tryb powiadamiania
Czas powiadamiania
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Opole Wydział Inspekcji
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wydział Inspekcji
Całodobowy telefon i email alarmowy
606605052
email; poczta@opole.pios.gov.pl
faks: 774530069
1. Telefon.
2. Fax.
3. email + potwierdzenie telefonicznie.
Natychmiast po zaobserwowaniu i podjęciu decyzji
Urząd Miejski w Zdzieszowicach.
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
77 40 64 449
Telefon
Natychmiast po zaobserwowaniu i podjęciu decyzji
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Stanowisko Kierowania Opolskiego Komendanta PSP
SK:
+48 47 861 70 60
Telefon
Natychmiast po zaobserwowaniu i podjęciu decyzji
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Krapkowicach
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
SK:
47 861 67 00 lub
47 861 67 10
Telefon
Natychmiast po zaobserwowaniu i podjęciu decyzji

Powyższe informacje zostały uzgodnione z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.