Zakłady Dużego Ryzyka

Zdzieszowice

ostatnia aktualizacja: lipiec 2021

Profil produkcji ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach to produkcja i sprzedaż koksu, produktów węglopochodnych, produkcja i dostarczanie mediów energetycznych oraz oczyszczanie ścieków. Ze względu na ilość substancji niebezpiecznych jakimi są benzol, woda amoniakalna, olej płuczkowy, smoła koksownicza,  Oddział w Zdzieszowicach zaliczony został do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

Na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, dlatego też identyfikuje substancje niebezpieczne w swoim obszarze i przekazuje do Opolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu Zgłoszenie zakładu oraz Program Zapobiegania Poważnej Awarii Przemysłowej.

Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany, a także opracowany i zatwierdzony przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Raport o Bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach opracował system zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodny z wytycznymi Ustawy Prawo ochrony środowiska, jako element ogólnego systemu zarządzania firmą w celu niedopuszczenia do powstania poważnej awarii przemysłowej.                                   

W przypadku wdrażania istotnych zmian w ruchu zakładu stosowany jest system identyfikowania potencjalnych awarii, mający na celu  opracowanie scenariuszy postępowania, które podlegają okresowej analizie i ćwiczeniom.

Monitoring oddziału realizowany jest poprzez:

Sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia awarii przemysłowej zawarty jest w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym oraz w dokumentach wewnętrznych, jakimi są: akta normatywne, procedury i instrukcje, których znajomość obowiązuje wszystkich pracowników firmy i firm współpracujących na rzecz oddziału.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej działania ratownicze prowadzone są siłami i środkami:

Zespół Zarządzania Kryzysowego Oddziału w Zdzieszowicach ArcelorMittal Poland, w zależności od rozwoju sytuacji kryzysowych, uruchamia proces zarządzania kryzysowego, zgodnie z właściwymi standardami operacyjnymi korporacji. Kierujący Zakładem Dużego Ryzyka, stojący na czele Lokalnego Zespołu Kryzysowego informuje o poważnej awarii przemysłowej bądź awarii noszącej znamiona poważnej awarii przemysłowej, Opolską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, która uruchamia Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Jednostki organizacyjne systemu oświaty i pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu posiadają procedury i tryby postępowania na wypadek zagrożenia zewnętrznego, sporządzane i nadzorowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Zdzieszowice.

Ludność znajdująca się w obszarze potencjalnego zagrożenia zobowiązana jest do wykonywania poleceń straży miejskiej, straży pożarnej, policji i innych instytucji podległych Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie akcji ratowniczej.

Substancje niebezpieczne występujące na terenie ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach

Substancja niebezpieczna
Środki pierwszej pomocy
Rodzaj zagrożenia wg rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) nr 1272/2008
Gaz koksowniczy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską.
Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Nie próbować zdejmować ubrań, które przywarły do skóry. Natychmiast płukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut. Zabezpieczyć możliwe oparzenia wyjałowionym opatrunkiem i zasięgnąć porady lekarza. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może powodować podrażnienie skóry, oczu i wysypkę. Opary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo.
H220, H280, H331, H350, H360, H372, H400
Substancje kwalifikujące do Zakładu Dużego Ryzyka
Benzol
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Podrażnienie oczu i śluzówek. Podrażnienie skóry. Opary działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Obserwuje się drgawki przy wysokich dawkach.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo. Krople preparatu, które przenikną do płuc wskutek wdychania albo wymiotów mogą spowodować poważne chemiczne zapalenie płuc. Wdychanie pary lub aerozoli może spowodować obrzęk płuc.
H225, H315, H319, H336, H340, H350, H361, H372, H411,H304
Woda amoniakalna
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: natychmiast przenieść poszkodowaną osobę na świeże powietrze. Okryć poszkodowanego kocem i zapewnić mu spokój. Jeśli jest to możliwe, podawać poszkodowanemu tlen przy pomocy osoby odpowiednio przeszkolonej. Jeśli istnieją oznaki zatrzymania oddechu lub trudności w jego utrzymaniu zastosować sztuczne oddychanie. Natychmiast wezwać pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: przemyć skażone miejsce dużą ilością wody. Zdjąć ostrożnie skażone ubranie i kontynuować płukanie wodą poparzonych części ciała. Udzielić natychmiast pomocy lekarskiej. Kontakt z oczami: natychmiast przystąpić do przemywania oczu czystą wodą przez co najmniej 10 minut. Podczas przepłukiwania utrzymywać powieki szeroko otwarte. Usunąć szkła kontaktowe. Kontynuować płukanie aż do przybycia lekarza. Kontakt przez przewód pokarmowy: nie wywoływać wymiotów (ryzyko perforacji). Jeśli osoba poszkodowana jest przytomna przemyć usta wodą lub podać 2 lub 3 szklanki wody do wypicia. Udzielić natychmiast pomocy lekarskiej.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W przypadku poważnego zatrucia, z powodu możliwości pojawienia się spowolnionego obrzęku płuc, poddać poszkodowanego obserwacji lekarskiej, przez co najmniej 48 godzin.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Oblanie wodą amoniakalną może spowodować poparzenia chemiczne lub pęcherze przy dłuższym kontakcie ze skórą.
H314, H335, H400
Olej płuczkowy
Opis środków pierwszej pomocy
Jeśli wystąpią problemy zdrowotne lub podejrzenie narażenia zdrowia, skontaktować się z lekarzem przekazując, w razie konieczności, informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki. Jeśli poszkodowana osoba straciła świadomość lub istnieje podejrzenie nastąpienia utraty świadomości, przetransportować osobę do placówki służby zdrowia w stabilnej pozycji na boku. Utrzymywać funkcje życiowe, aż do kontaktu z lekarzem (np. sprawdzić puls, przeprowadzić sztuczne oddychanie, masaż serca). Kontakt przez drogi oddechowe: zapewnić dostęp świeżego powietrza, zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: w przypadku kontaktu z zimnym produktem, zdjąć skażoną odzież, miejsca zetknięcia produktu ze skórą myć wodą z mydłem przez 10-15 min. Jeśli duża powierzchnia skóry miała kontakt z produktem, zapewnić pomoc lekarską. Zdezynfekować w miejscach skaleczeń. Przy kontakcie gorącego produktu ze skórą, w przypadku poparzeń 1 stopnia (bolesne czerwone plamy) i poparzeń 2 stopnia (bolesne pęcherze), długo chłodzić poszkodowaną część ciała strumieniem zimnej wody. W przypadku oparzeń 3 stopnia (czarne plamy, na obrzeżach krusząca się skóra, zazwyczaj bezbolesne) nie chłodzić poszkodowanych części ciała, zamiast tego okryć jałowym bandażem. Nie dopuścić do utraty ciepła przez poszkodowanego. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Kontakt z oczami: natychmiast przemyć oko dużą ilością czystej, letniej wody i kontynuować przemywanie nawet jeśli konieczne jest otwarcie oczu siłą – od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka. Jeśli poszkodowana osoba nosi szkła kontaktowe, powinny zostać natychmiast zdjęte. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przepłukać usta, podać do wypicia 200 ml wody. Nie powodować wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Kontakt przez drogi oddechowe: podrażnienie dróg oddechowych, drażniący kaszel. Kontakt ze skórą: zaczerwienienia, podrażnienia, potęgowane przez silne światło słoneczne i podwyższoną temperaturę. Gorący produkt – oparzenia. Kontakt z oczami: podrażnienie, pieczenie, łzawienie. Drogi pokarmowe: Nieopisane, nieodnotowane. Nudności, wymioty (zagrożenie zachłyśnięciem się wymiotami, absorpcja).

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanymi
Drogi oddechowe: natychmiast zapewnić pomoc lekarską w przypadku objawów utraty świadomości lub podejrzenia zatrucia. Kontakt ze skórą: niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską w przypadku oparzeń oraz zainfekowania miejsc skaleczonych. Kontakt z oczami: natychmiast zapewnić pomoc okulisty. Drogi pokarmowe: w przypadkach szczególnych skontaktować się z lekarzem.
H315, H304, H350, H341, H373, H319, H411, H317
Smoła koksownicza
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Nie próbować zdejmować ubrań, które przywarły do skóry. Natychmiast płukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut. Zabezpieczyć możliwe oparzenia wyjałowionym opatrunkiem i zasięgnąć porady lekarza. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może powodować podrażnienie skóry, oczu i wysypkę. Opary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo.
H317, H350, H340, H360, H411
Gaz koksowniczy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Nie próbować zdejmować ubrań, które przywarły do skóry. Natychmiast płukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut. Zabezpieczyć możliwe oparzenia wyjałowionym opatrunkiem i zasięgnąć porady lekarza. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może powodować podrażnienie skóry, oczu i wysypkę. Opary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo.
H220, H280, H331, H350, H360, H372, H400