Zakłady Dużego Ryzyka

W ArcelorMittal Poland  wdrożono zintegrowany system zarządzania według norm: ISO 45001, ISO 9001, ISO 50001 i ISO 14001, specyfikacji technicznej IATF16949 oraz wymagań Prawa ochrony środowiska. System ma na celu zapewnienie standardów bezpieczeństwa, środowiskowych i jakości produkcji oraz zagwarantowanie ciągłego rozwoju i promocję bezpieczeństwa w trakcie procesów produkcyjnych dzięki wykorzystywaniu  najwyższych standardów obowiązujących na świecie.

Prawo ochrony środowiska zobowiązuje Zakład Dużego Ryzyka do dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takiej awarii oraz udostępnianie tych informacji społeczeństwu (art.261 ust.1, ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” z późniejszymi zmianami). Niniejsza strona internetowa spełnia również wymogi art.261a. 


Zakładami Dużego Ryzyka są wszystkie jednostki przemysłowe zdefiniowane przez art. 248 Prawa ochrony środowiska.

FAQ

Które zakłady określa się mianem Zakładów Dużego Ryzyka?

W myśl art. 248 Ustawy Prawo ochrony środowiska:zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwanej dalej „awarią przemysłową" w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o zwiększonym ryzyku",albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o dużym ryzyku".

Ilość posiadanych substancji niebezpiecznych, która kwalifikuje zakład do Zakładu Dużego Ryzyka została określona w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.(Dz. U. 2016.138).

Które zakłady ArcelorMittal Poland zaliczane są do Zakładów Dużego Ryzyka?

Na podstawie analiz rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładów ArcelorMittal Poland, do Zakładów Dużego Ryzyka zaliczono Oddziały w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Zdzieszowicach.

Nie oznacza to jednak, że sąsiedztwo takiego zakładu powinno być niepokojące. Zakłady posiadające na swoim terenie instalacje w których znajdują się substancje niebezpieczne w ilości kwalifikującej je do Zakładu Dużego Ryzyka, muszą spełniać wymagania, jakie stawia przed nimi Ustawa Prawo ochrony środowiska. Zakłady te, tworzą odpowiednie dokumenty w tym zgłoszenie, Program Zapobiegania Awariom, Raport o Bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, w których informują przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej o ilościach substancji niebezpiecznych, działaniach prewencyjnych celem zapobiegania jakimkolwiek awariom oraz opracowują scenariusze na wypadek awarii. Dzięki takiej analizie oraz stosowaniu warstw zabezpieczeń (procedury, aparatura kontrolno-pomiarowa, wewnętrzne jednostki straży pożarnej itp.), możesz być przekonany, że zakłady planując inwestycje kładą nacisk zarówno na twoje bezpieczeństwo, jak i otaczające środowisko.

Wszystkie te działania spina obligatoryjny system zarządzania bezpieczeństwem procesowym, który jest elementem zintegrowanego systemu zarządzania.

Dlaczego ArcelorMittal Poland udostępnia publicznie informacje na temat Zakładów Dużego Ryzyka?

Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami „Prawo ochrony środowiska Dział II, Rozdział 2” „Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej” o treści:

Art. 261. 5. Prowadzący Zakład o Dużym Ryzyku jest obowiązany do:

1) regularnego, co najmniej raz na 5 lat, dostarczania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, o którym mowa w art. 260 ust. 1, innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu;

Art. 261. 6. Obowiązki określone w ust. 5 realizuje się przez:

1) udostępnianie informacji na stronie internetowej zakładu;

Art. 261a.

1 Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do podania do publicznej wiadomości: 1) oznaczenia prowadzącego zakład; 2) potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom; 3) opisu działalności zakładu; 4) charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują; 5) informacji dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

2. Prowadzący zakład o dużym ryzyku podaje również do publicznej wiadomości: 1) informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie; 2) informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii. Zapewniamy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, dodatkowo wzmocniony dzięki realizacji wymagań Ustawy Prawo ochrony środowiska. Dzieląc się informacjami o Zakładzie Dużego Ryzyka, chcemy upewnić cię, że nasza obecność w twoim sąsiedztwie nie powinna cię niepokoić. Chcemy zapewnić, że systemy bezpieczeństwa zastosowane w obszarze zakładu stanowią gwarancję spokojnej pracy nie tylko naszych pracowników, ale też osób przebywających na terenie naszego zakładu, jak i w jego najbliższej okolicy.

Czy władze lokalne posiadają informacje o Zakładach Dużego Ryzyka znajdujących się w ich obszarach terytorialnych?

Tak, władze lokalne posiadają kompleksową wiedzę na temat Zakładów Dużego Ryzyka, dzięki informacjom przekazywanym przez same zakłady. Zakres wiedzy obejmuje m.in. informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej. Informacje te są podawane do publicznej wiadomości, a także właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, prezydentowi miasta, skąd trafiają do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W obszarze terytorialnym, w którym znajduje się Zakład Dużego Ryzyka uwzględniono zagrożenia w Planie Obrony Cywilnej. Powyższe działania wypełniają zapisy art. 260 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Skąd Państwowa Straż Pożarna posiada informacje, które mogą być przydatne w trakcie wystąpienia ewentualnej awarii?

Zakłady Dużego Ryzyka przekazują Państwowej Straży Pożarnej Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, w którym określone są zasady postępowania podczas tego typu zdarzeń, informują też jakimi siłami i środkami dysponują, aby przeciwdziałać awarii. Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska ZDR ArcelorMittal Poland, organizuje wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ćwiczenia minimum raz na trzy lata. Oprócz ćwiczeń z jednostkami zewnętrznymi Państwowej Straży Pożarnej prowadzone są ćwiczenia wewnętrzne zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Nakłady finansowe na doskonalenie służb oraz poprawę bezpieczeństwa instalacji gwarantują zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, a więc bezpieczeństwo zarówno wewnątrz zakładu, jak i jego okolicy.

Prowadzący i Kierujący Zakładem Dużego Ryzyka - kto pełni te funkcje w ArcelorMittal Poland S.A. ?

Prowadzącym Zakład ZDR w rozumieniu „Prawa Ochrony Środowiska” jest Zarząd Spółki ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. Józefa Piłsudskiego 92, którego Prezesem jest Pan Sanjay Samaddar. Z uwagi na to, że w skład ArcelorMittal Poland S.A. wchodzą trzy lokalizacje zaliczane jako ZDR, terytorialnie odrębnie podlegające pod instytucje państwowe (KW PSP i WIOŚ), Zarząd Spółki powierzył obowiązki trzem Kierującym ZDR, tj:
- ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Al. Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza – Pan Bogdan Mikołajczyk,
- ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, Ul. Tadeusza Sendzimira 1, 31-752 Kraków – Pan Grzegorz Maracha,
- ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, Ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice – Pan Piotr Drzystek.

Kierujący otrzymali od Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. stosowne pełnomocnictwa.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Zasady alarmowania:

Alarmowanie o zagrożeniu będzie realizowane poprzez syreny alarmowe. Syreny nadadzą określone sygnały związane z alarmem powietrznym lub o skażeniach ustalonym przez obronę cywilną.
Komunikaty ostrzegawcze o strefie Z będą ogłaszane z pojazdów wyposażonych w zestaw głośnomówiący straży pożarnej, policji, straży miejskiej, czy Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta. Alarmowanie może być również realizowane przez Służbę Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego ArcelorMittal Poland za pomocą samochodu pożarniczego wyposażonego w zestaw głośnomówiący. Wykorzystywane będą środki masowego przekazu, w tym programy telewizyjne, radiowe. Informacje będą również przekazywane telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zasady i warunki ewakuacji:

Każda osoba znajdująca się w strefie zagrożenia po usłyszeniu alarmu powinna natychmiast pozamykać okna i uszczelnić pomieszczenie, w którym przebywa lub udać się do wyznaczonego miejsca ewakuacji, ogłoszonego w komunikacie, a następnie podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją.

Zasady kierowania ewakuacją:

Za przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialny jest kierujący ewakuacją wyznaczony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta.

Do zadań osoby kierującej ewakuacją należy:
- szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji do miejsca ewakuacji wyznaczonego na „Planie” Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej. Wybór miejsca zależy od kierunku rozprzestrzeniania się chmury toksycznej i miejsca awarii;
- sprawdzenie liczby osób, które podjęły ewakuację lub przebywają w miejscach chronionych;
- przekazanie informacji koordynatorowi działań ratowniczych o liczbie ewakuowanych osób oraz pozostałych w strefie zagrożenia;
- stała współpraca z koordynatorem działań ratowniczych w zakresie zmieniających się warunków pogodowych (kierunek rozprzestrzeniania chmury toksycznej) i rozmiarów awarii.

UWAGA:
Ewakuację należy przeprowadzić w stronę przeciwną do kierunku wiatru, a ze strefy skażonej poprzecznie do kierunku wiatru.

Szczegółowe pytania można kierować poprzez EKO-Ambasadora ArcelorMittal Poland: zielona.huta@arcelormittal.com
Bezpłatna infolinia: 0800 800 331