Zakłady Dużego Ryzyka

W ArcelorMittal Poland wdrożono zintegrowany system zarządzania według norm: ISO 45001, ISO 9001, ISO 50001 i ISO 14001, specyfikacji technicznej IATF16949, standardu ResponsibleSteel oraz wymagań Ustawy Prawo ochrony środowiska. System ma na celu zapewnienie standardów bezpieczeństwa, środowiskowych i jakości produkcji oraz zagwarantowanie ciągłego rozwoju i promocję bezpieczeństwa w trakcie procesów produkcyjnych dzięki wykorzystywaniu najwyższych standardów obowiązujących na świecie.

Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje Zakład Dużego Ryzyka do dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takiej awarii oraz udostępnianie tych informacji społeczeństwu (art.261 ust.1, ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” z późniejszymi zmianami). Niniejsza strona internetowa spełnia również wymogi art.261a.

Zakładami Dużego Ryzyka są wszystkie jednostki przemysłowe zdefiniowane przez art. 248 Prawa ochrony środowiska.

FAQ

Które zakłady określa się mianem Zakładów Dużego Ryzyka?

W myśl art. 248 Ustawy Prawo ochrony środowiska: zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwanej dalej „awarią przemysłową" w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o zwiększonym ryzyku", albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o dużym ryzyku".

Ilość posiadanych substancji niebezpiecznych, która kwalifikuje zakład do Zakładu Dużego Ryzyka została określona w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.(Dz. U. 2016.138).

Które zakłady ArcelorMittal Poland zaliczane są do Zakładów Dużego Ryzyka?

Na podstawie analiz rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładów ArcelorMittal Poland, do Zakładów Dużego Ryzyka zaliczono Oddziały w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Zdzieszowicach.

Nie oznacza to jednak, że sąsiedztwo takiego zakładu powinno być niepokojące. Zakłady posiadające na swoim terenie instalacje w których znajdują się substancje niebezpieczne w ilości kwalifikującej je do Zakładu Dużego Ryzyka, muszą spełniać wymagania, jakie stawia przed nimi Ustawa Prawo ochrony środowiska. Zakłady te, tworzą odpowiednie dokumenty w tym zgłoszenie, Program Zapobiegania Awariom, Raport o Bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, w których informują przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej o ilościach substancji niebezpiecznych, działaniach prewencyjnych celem zapobiegania jakimkolwiek awariom oraz opracowują scenariusze na wypadek awarii. Dzięki takiej analizie oraz stosowaniu warstw zabezpieczeń (procedury, aparatura kontrolno-pomiarowa, wewnętrzne jednostki straży pożarnej itp.), możesz być przekonany, że zakłady planując inwestycje kładą nacisk zarówno na twoje bezpieczeństwo, jak i otaczające środowisko.

Wszystkie te działania są zawarte w obligatoryjnym systemie zarządzania bezpieczeństwem procesowym, który jest elementem zintegrowanego systemu zarządzania.

Dlaczego ArcelorMittal Poland udostępnia publicznie informacje na temat Zakładów Dużego Ryzyka?

Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami „Prawo ochrony środowiska Dział II, Rozdział 2” „Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej” o treści:

Art. 261. 5. Prowadzący Zakład o Dużym Ryzyku jest obowiązany do:

1) regularnego, co najmniej raz na 5 lat, dostarczania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, o którym mowa w art. 260 ust. 1, innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu;

Art. 261. 6. Obowiązki określone w ust. 5 realizuje się przez:

1) udostępnianie informacji na stronie internetowej zakładu;

Art. 261a.

1 Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do podania do publicznej wiadomości: 1) oznaczenia prowadzącego zakład; 2) potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom; 3) opisu działalności zakładu; 4) charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują; 5) informacji dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

2. Prowadzący zakład o dużym ryzyku podaje również do publicznej wiadomości: 1) informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie; 2) informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii. Zapewniamy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, dodatkowo wzmocniony dzięki realizacji wymagań Ustawy Prawo ochrony środowiska. Dzieląc się informacjami o Zakładzie Dużego Ryzyka, chcemy upewnić cię, że nasza obecność w twoim sąsiedztwie nie powinna cię niepokoić. Chcemy zapewnić, że systemy bezpieczeństwa zastosowane w obszarze zakładu stanowią gwarancję spokojnej pracy nie tylko naszych pracowników, ale też osób przebywających na terenie naszego zakładu, jak i w jego najbliższej okolicy.

Czy władze lokalne posiadają informacje o Zakładach Dużego Ryzyka znajdujących się w ich obszarach terytorialnych?

Tak, władze lokalne posiadają kompleksową wiedzę na temat Zakładów Dużego Ryzyka, dzięki informacjom przekazywanym przez same zakłady. Zakres wiedzy obejmuje m.in. informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej. Informacje te są podawane do publicznej wiadomości, a także właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, Wojewodzie, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Prezydentowi Miasta, skąd trafiają do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W obszarze terytorialnym, w którym znajduje się Zakład Dużego Ryzyka uwzględniono zagrożenia w Planie Obrony Cywilnej. Powyższe działania wypełniają zapisy art. 260 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Skąd Państwowa Straż Pożarna posiada informacje, które mogą być przydatne w trakcie wystąpienia ewentualnej awarii?

Zakłady Dużego Ryzyka przekazują Państwowej Straży Pożarnej Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, w którym określone są zasady postępowania podczas tego typu zdarzeń, informują też jakimi siłami i środkami dysponują, aby przeciwdziałać awarii. Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska ZDR ArcelorMittal Poland, organizuje wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ćwiczenia minimum raz na trzy lata. Oprócz ćwiczeń z jednostkami zewnętrznymi Państwowej Straży Pożarnej prowadzone są ćwiczenia wewnętrzne zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Nakłady finansowe na doskonalenie służb oraz poprawę bezpieczeństwa instalacji gwarantują zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, a więc bezpieczeństwo zarówno wewnątrz zakładu, jak i jego okolicy.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ zostały opisane na podstronach dla danej lokalizacji

Szczegółowe pytania można kierować poprzez EKO-Ambasadora ArcelorMittal Poland: zielona.huta@arcelormittal.com
Bezpłatna infolinia: 0800 800 331