Zakłady Dużego Ryzyka

Kraków

ostatnia aktualizacja: maj 2021

Profil produkcji ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie to produkcja blach walcowanych na gorąco, blach walcowanych na zimno czarnych, ocynkowanych i powlekanych organicznie; produkcja i sprzedaż koksu i produktów węglopochodnych oraz wytwarzanie i dystrybucja mediów energetycznych. Ze względu na ilość posiadanych substancji niebezpiecznych, jakimi są benzol,  olej płuczkowy, smoła koksownicza, Oddział w Krakowie został zaliczony do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z tym Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. AMP Oddział w Krakowie dokonał Zgłoszenia oraz przekazał Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym do WIOŚ w Krakowie oraz KW PSP w Krakowie.

Na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie identyfikuje substancje niebezpieczne w swoim obszarze i przekazuje do Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zgłoszenie Zakładu o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany, a także zatwierdzony przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Raport o bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Ze względu na prognozowaną strefę zagrożenia, która nie mieści się w granicach obszaru ogrodzonego i kontrolowanego przez ochronę ppoż., Małopolska Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie sporządziła Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie opracował system zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodny z wytycznymi Ustawy Prawo ochrony środowiska, jako element ogólnego systemu zarządzania firmą w celu niedopuszczenia do powstania poważnej awarii przemysłowej. W przypadku wdrażania istotnych zmian w ruchu zakładu, stosowany jest system identyfikowania potencjalnych awarii, mający na celu opracowanie scenariuszy postępowania, które podlegają okresowej analizie i ćwiczeniom.

Monitoring oddziału realizowany jest poprzez:

Sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia awarii przemysłowej zawarty jest w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym oraz w dokumentach wewnętrznych, jakimi są: akta normatywne, procedury i instrukcje, których znajomość obowiązuje wszystkich pracowników krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland i firm współpracujących na rzecz oddziału.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, działania ratownicze prowadzone są siłami i środkami:

Zespół zarządzania kryzysowego, w zależności od rozwoju sytuacji kryzysowych, uruchamia proces zarządzania kryzysowego zgodnie z właściwymi standardami operacyjnymi korporacji. W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, bądź awarii noszących znamiona tzw. awarii przemysłowej, Kierujący Zakładem Dużego Ryzyka informuje Małopolską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która w zależności od potrzeb, uruchamia Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Substancją niebezpieczną, której ilości na terenie Zakładu kwalifikują do progów Zakładu Zwiększonego Ryzyka w myśl kryteriów określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju (Dz.U.2016.138) , a obszar jej oddziaływania może przekroczyć granice obszaru AMP S.A O/Kraków, jest amoniak bezwodny, wykorzystywany w technologii produkcji Walcowni Zimnej.
Z uwagi na ten fakt, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie opracował Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Jednostki organizacyjne systemu oświaty i pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu, posiadają procedury i tryby postępowania na wypadek zagrożenia zewnętrznego, sporządzane i nadzorowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Ludność znajdująca się w obszarze potencjalnego zagrożenia zobowiązana jest do wykonywania poleceń straży miejskiej, straży pożarnej, policji i innych instytucji podległych Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie akcji ratowniczej.

Substancje niebezpieczne występujące na terenie ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie

Substancja niebezpieczna
Środki pierwszej pomocy
Rodzaj zagrożenia wg rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) nr 1272/2008
Substancje kwalifikujące do Zakładu Dużego Ryzyka
Benzol
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Podrażnienie oczu i śluzówek. Podrażnienie skóry. Opary działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Obserwuje się drgawki przy wysokich dawkach.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo. Krople preparatu, które przenikną do płuc wskutek wdychania albo wymiotów mogą spowodować poważne chemiczne zapalenie płuc. Wdychanie pary lub aerozoli może spowodować obrzęk płuc.
H225, H315, H319, H336, H340, H350, H361, H372, H411, H304
Olej płuczkowy
Opis środków pierwszej pomocy
Jeśli wystąpią problemy zdrowotne lub podejrzenie narażenia zdrowia, skontaktować się z lekarzem przekazując, w razie konieczności, informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki. Jeśli poszkodowana osoba straciła świadomość lub istnieje podejrzenie utraty świadomości, przetransportować osobę do placówki służby zdrowia w stabilnej pozycji na boku. Utrzymywać funkcje życiowe, aż do kontaktu z lekarzem (np. sprawdzić puls, przeprowadzić sztuczne oddychanie, masaż serca). Kontakt przez drogi oddechowe: zapewnić dostęp świeżego powietrza, zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: w przypadku kontaktu z zimnym produktem, zdjąć skażoną odzież, miejsca zetknięcia produktu ze skórą myć wodą z mydłem przez 10-15 min. Jeśli duża powierzchnia skóry miała kontakt z produktem, zapewnić pomoc lekarską. Zdezynfekować miejsca skaleczeń. Przy kontakcie gorącego produktu ze skórą, w przypadku poparzeń 1 stopnia (bolesne czerwone plamy) i poparzeń 2 stopnia (bolesne pęcherze), długo chłodzić poszkodowaną część ciała strumieniem zimnej wody. W przypadku oparzeń 3 stopnia (czarne plamy, na obrzeżach krusząca się skóra, zazwyczaj bezbolesne) nie chłodzić poszkodowanych części ciała, zamiast tego okryć jałowym bandażem. Nie dopuścić do utraty ciepła przez poszkodowanego. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Kontakt z oczami: natychmiast przemyć oko dużą ilością czystej, letniej wody i kontynuować przemywanie nawet jeśli konieczne jest otwarcie oczu siłą – od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka. Jeśli poszkodowana osoba nosi szkła kontaktowe, powinny zostać natychmiast zdjęte. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: Przepłukać usta, podać do wypicia 200 ml wody. Nie powodować wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Kontakt przez drogi oddechowe: podrażnienie dróg oddechowych, drażniący kaszel. Kontakt ze skórą: zaczerwienienia, podrażnienia, potęgowane przez silne światło słoneczne i podwyższoną temperaturę. Gorący produkt – oparzenia. Kontakt z oczami: podrażnienie, pieczenie, łzawienie. Drogi pokarmowe: nieopisane, nieodnotowane. Nudności, wymioty (zagrożenie zachłyśnięciem się wymiotami, absorpcja).

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanymi
Drogi oddechowe: natychmiast zapewnić pomoc lekarską w przypadku objawów utraty świadomości lub podejrzenia zatrucia. Kontakt ze skórą: niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską w przypadku oparzeń oraz zainfekowania miejsc skaleczonych. Kontakt z oczami: natychmiast zapewnić pomoc okulisty. Drogi pokarmowe: w przypadkach szczególnych skontaktować się z lekarzem.
H315, H304, H350, H341, H373, H319, H411, H317
Smoła koksownicza
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Nie próbować zdejmować ubrań, które przywarły do skóry. Natychmiast płukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut. Zabezpieczyć możliwe oparzenia wyjałowionym opatrunkiem i zasięgnąć porady lekarza. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Może powodować podrażnienie skóry, oczu i wysypkę. Opary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo.
H317, H350, H340, H360, H411
Substancje kwalifikujące do Zakładu Zwiększonego Ryzyka
Tlen
Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie: Przenieść ofiarę do nieskażonego obszaru. Kontakt ze skórą: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu. Kontakt z oczami: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu. Spożycie: Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Ciągłe wdychanie przy stężeniu większym niż 75%, może powodować nudności, zawroty głowy, trudności w oddychaniu i drgawki.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak danych.
H270, H280
Amoniak bezwodny
Opis środków pierwszej pomocy
Informacje ogólne W czasie ewakuacji z miejsca zagrożenia stosować maski przeciwgazowe z pochłaniaczem na amoniak. Osoby prowadzące ewakuację (wchodzące w rejon skażenia) muszą być wyposażone w odzież ochronną gazoszczelną z aparatem izolującym drogi oddechowe. Kontakt z oczami: Natychmiast płukać oczy dużą ilością letniej wody przez co najmniej 15 minut. W każdym przypadku skażenia oczu wymagana natychmiastowa pomoc lekarska i okulistyczna. Kontakt ze skórą: Natychmiast płukać oparzone miejsce dużą ilością wody z mydłem przez co najmniej 15 minut. Jeśli symptomy nie ustępują wymagana pomoc lekarska. Wdychanie: Wynieść zatrutego z miejsca narażenia i zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Ułożyć zatrutego w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój i całkowity bezruch (zagrożenie obrzękiem płuc przy wysiłku). Monitorować oddech. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta. Natychmiast wezwać lekarza. Połknięcie: Natychmiast wezwać lekarza. Bez zezwolenia lekarza nie powodować wymiotów.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Zatrucia, poparzenia skóry, uszkodzenie wzroku, podrażnienia dróg oddechowych.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
Brak danych.
H221, H280, H314, H331, H400
Gaz ziemny
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt z oczami: oczy podrażnione wskutek pożaru chronić od światła, zasięgnąć porady okulisty. Kontakt ze skórą: skóra oparzona w wyniku pożaru powinna być opatrzona przez lekarza. Kontakt przez drogi oddechowe: składniki gazu ziemnego lub tlenek węgla (będący produktem spalania gazu) mogą powodować duszności. Osoby narażone wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku zaburzeń w oddychaniu wezwać lekarza i prowadzić sztuczne oddychanie.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
– Duszności
– Omdlenia i utrata przytomności
– Zawroty głowy
– Bóle brzucha

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej szczególnego postępowania z poszkodowanym
– Utrata przytomności: dostarczyć świeżego powietrza, podawać tlen.
– Zanik oddechu: podawać tlen, wykonywać sztuczne oddychanie.
H220, H304, H336
Gaz koksowniczy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: osoby prowadzące akcję ratowniczą powinny założyć odpowiednią odzież ochronną. Usunąć z obszaru kontaktu. Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. W przypadku trudności z oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy, podając czysty tlen. Nie stosować reanimacji metodą usta-usta. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: zanieczyszczoną odzież i buty należy zdjąć. Zmyć dużą ilością wody. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktować się z lekarzem. Kontakt z oczami: w przypadku kontaktu produktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Zdjąć szkła kontaktowe, jeśli są obecne i łatwo to uczynić. Kontakt przez przewód pokarmowy: nie dotyczy z uwagi na postać preparatu.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Opary mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy i mdłości. Wysoki poziom narażenia może spowodować uduszenie z powodu braku tlenu.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
W przypadku kłopotów z oddychaniem, zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen.
H220, H280, H332, H360, H373
Substancje raportowane, nieobjęte Dyrektywą Seveso III
Pył węglowy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt z oczami: suchy produkt zawiera ostre drobiny mogące podrażnić oko w przypadku zaprószenia. Przemyć oko dużą ilością czystej wody, przy szeroko odciągniętej powiece. W przypadku pozostania w oku drobnych cząstek założyć jałowy opatrunek i zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: nie powoduje podrażnień. W przypadku zanieczyszczenia skaleczonej skóry umyć dobrze wodą z mydłem, zdezynfekować, założyć jałowy opatrunek. W przypadkach szczególnych zapewnić konsultację lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: brak ryzyka, nie powoduje dolegliwości. Możliwość pomyłkowego spożycia mało prawdopodobna. Kontakt przez drogi oddechowe: pył węglowy wdychany do płuc może powodować podrażnienie. Wyprowadzić poszkodowanego z zapylonej strefy i zapewnić świeże powietrze.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Długotrwałe narażenie na działanie pyłu węglowego może powodować wystąpienie choroby zawodowej – pylicy.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Nie dotyczy.
H252