Zakłady Dużego Ryzyka

Kraków

ostatnia aktualizacja: marzec 2022

1.1. Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzącym Zakład Dużego Ryzyka (ZDR) jest Zarząd Spółki ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna. W skład zarządu wchodzą osoby wymienione w Dziale 2 Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

adres – siedziba Spółki

Adres: 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Józefa Piłsudskiego 92

              Telefon: Centrala (0-32) 776 66 66

              nr KRS 0000115891, NIP 634-24-63-083, REGON 277839653

Kierującym ZDR, AMP Oddział w Krakowie jest powołany przez Zarząd ArcelorMittal Poland S.A.
Pan Grzegorz Maracha.

Oddział identyfikowany jest jako:

ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie

Adres: 31-752 Kraków ul. T. Sendzimira 1

Telefon: Centrala (48-32) 776 66 66;

REGON 277839653 – 00030

1.2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

Na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie identyfikuje substancje niebezpieczne w swoim obszarze i przekazuje do Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Krakowie
zgłoszenie Zakładu o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Oddziału do grupy zakładów o dużym ryzyku, podlegającym przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany, a także zatwierdzony przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Raport o bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

1.3. Opis działalności zakładu

Profil produkcji ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie to produkcja blach walcowanych na gorąco, blach walcowanych na zimno czarnych, ocynkowanych i powlekanych organicznie; produkcja i sprzedaż koksu i produktów węglopochodnych oraz wytwarzanie i dystrybucja mediów energetycznych.

1.4. Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii zagrożeń, jakie powodują.

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE ARCELORMITTAL POLAND ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Substancja niebezpieczna
Środki pierwszej pomocy
Rodzaj zagrożenia wg rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) nr 1272/2008
Substancje kwalifikujące do Zakładu Dużego Ryzyka
Benzol
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Podrażnienie oczu i śluzówek. Podrażnienie skóry. Opary działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Obserwuje się drgawki przy wysokich dawkach.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo. Krople preparatu, które przenikną do płuc wskutek wdychania albo wymiotów mogą spowodować poważne chemiczne zapalenie płuc. Wdychanie pary lub aerozoli może spowodować obrzęk płuc.
H225, H315, H319, H336, H340, H350, H361, H372, H411, H304
Olej płuczkowy
Opis środków pierwszej pomocy
Jeśli wystąpią problemy zdrowotne lub podejrzenie narażenia zdrowia, skontaktować się z lekarzem przekazując, w razie konieczności, informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki. Jeśli poszkodowana osoba straciła świadomość lub istnieje podejrzenie utraty świadomości, przetransportować osobę do placówki służby zdrowia w stabilnej pozycji na boku. Utrzymywać funkcje życiowe, aż do kontaktu z lekarzem (np. sprawdzić puls, przeprowadzić sztuczne oddychanie, masaż serca). Kontakt przez drogi oddechowe: zapewnić dostęp świeżego powietrza, zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: w przypadku kontaktu z zimnym produktem, zdjąć skażoną odzież, miejsca zetknięcia produktu ze skórą myć wodą z mydłem przez 10-15 min. Jeśli duża powierzchnia skóry miała kontakt z produktem, zapewnić pomoc lekarską. Zdezynfekować miejsca skaleczeń. Przy kontakcie gorącego produktu ze skórą, w przypadku poparzeń 1 stopnia (bolesne czerwone plamy) i poparzeń 2 stopnia (bolesne pęcherze), długo chłodzić poszkodowaną część ciała strumieniem zimnej wody. W przypadku oparzeń 3 stopnia (czarne plamy, na obrzeżach krusząca się skóra, zazwyczaj bezbolesne) nie chłodzić poszkodowanych części ciała, zamiast tego okryć jałowym bandażem. Nie dopuścić do utraty ciepła przez poszkodowanego. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Kontakt z oczami: natychmiast przemyć oko dużą ilością czystej, letniej wody i kontynuować przemywanie nawet jeśli konieczne jest otwarcie oczu siłą – od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka. Jeśli poszkodowana osoba nosi szkła kontaktowe, powinny zostać natychmiast zdjęte. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: Przepłukać usta, podać do wypicia 200 ml wody. Nie powodować wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Kontakt przez drogi oddechowe: podrażnienie dróg oddechowych, drażniący kaszel. Kontakt ze skórą: zaczerwienienia, podrażnienia, potęgowane przez silne światło słoneczne i podwyższoną temperaturę. Gorący produkt – oparzenia. Kontakt z oczami: podrażnienie, pieczenie, łzawienie. Drogi pokarmowe: nieopisane, nieodnotowane. Nudności, wymioty (zagrożenie zachłyśnięciem się wymiotami, absorpcja).

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanymi
Drogi oddechowe: natychmiast zapewnić pomoc lekarską w przypadku objawów utraty świadomości lub podejrzenia zatrucia. Kontakt ze skórą: niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską w przypadku oparzeń oraz zainfekowania miejsc skaleczonych. Kontakt z oczami: natychmiast zapewnić pomoc okulisty. Drogi pokarmowe: w przypadkach szczególnych skontaktować się z lekarzem.
H315, H304, H350, H341, H373, H319, H411, H317
Smoła koksownicza
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Nie próbować zdejmować ubrań, które przywarły do skóry. Natychmiast płukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut. Zabezpieczyć możliwe oparzenia wyjałowionym opatrunkiem i zasięgnąć porady lekarza. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Może powodować podrażnienie skóry, oczu i wysypkę. Opary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo.
H317, H350, H340, H360, H411
Substancje kwalifikujące do Zakładu Zwiększonego Ryzyka
Tlen
Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie: Przenieść ofiarę do nieskażonego obszaru. Kontakt ze skórą: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu. Kontakt z oczami: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu. Spożycie: Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Ciągłe wdychanie przy stężeniu większym niż 75%, może powodować nudności, zawroty głowy, trudności w oddychaniu i drgawki.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak danych.
H270, H280
Amoniak bezwodny
Opis środków pierwszej pomocy
Informacje ogólne W czasie ewakuacji z miejsca zagrożenia stosować maski przeciwgazowe z pochłaniaczem na amoniak. Osoby prowadzące ewakuację (wchodzące w rejon skażenia) muszą być wyposażone w odzież ochronną gazoszczelną z aparatem izolującym drogi oddechowe. Kontakt z oczami: Natychmiast płukać oczy dużą ilością letniej wody przez co najmniej 15 minut. W każdym przypadku skażenia oczu wymagana natychmiastowa pomoc lekarska i okulistyczna. Kontakt ze skórą: Natychmiast płukać oparzone miejsce dużą ilością wody z mydłem przez co najmniej 15 minut. Jeśli symptomy nie ustępują wymagana pomoc lekarska. Wdychanie: Wynieść zatrutego z miejsca narażenia i zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Ułożyć zatrutego w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój i całkowity bezruch (zagrożenie obrzękiem płuc przy wysiłku). Monitorować oddech. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta. Natychmiast wezwać lekarza. Połknięcie: Natychmiast wezwać lekarza. Bez zezwolenia lekarza nie powodować wymiotów.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Zatrucia, poparzenia skóry, uszkodzenie wzroku, podrażnienia dróg oddechowych.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
Brak danych.
H221, H280, H314, H331, H400
Gaz ziemny
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt z oczami: oczy podrażnione wskutek pożaru chronić od światła, zasięgnąć porady okulisty. Kontakt ze skórą: skóra oparzona w wyniku pożaru powinna być opatrzona przez lekarza. Kontakt przez drogi oddechowe: składniki gazu ziemnego lub tlenek węgla (będący produktem spalania gazu) mogą powodować duszności. Osoby narażone wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku zaburzeń w oddychaniu wezwać lekarza i prowadzić sztuczne oddychanie.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
– Duszności
– Omdlenia i utrata przytomności
– Zawroty głowy
– Bóle brzucha

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej szczególnego postępowania z poszkodowanym
– Utrata przytomności: dostarczyć świeżego powietrza, podawać tlen.
– Zanik oddechu: podawać tlen, wykonywać sztuczne oddychanie.
H220, H304, H336
Gaz koksowniczy
Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe: osoby prowadzące akcję ratowniczą powinny założyć odpowiednią odzież ochronną. Usunąć z obszaru kontaktu. Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. W przypadku trudności z oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy, podając czysty tlen. Nie stosować reanimacji metodą usta-usta. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: zanieczyszczoną odzież i buty należy zdjąć. Zmyć dużą ilością wody. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktować się z lekarzem. Kontakt z oczami: w przypadku kontaktu produktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Zdjąć szkła kontaktowe, jeśli są obecne i łatwo to uczynić. Kontakt przez przewód pokarmowy: nie dotyczy z uwagi na postać preparatu.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Opary mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy i mdłości. Wysoki poziom narażenia może spowodować uduszenie z powodu braku tlenu.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
W przypadku kłopotów z oddychaniem, zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen.
H220, H280, H332, H360, H373

1.5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z Ustawą z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 869) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96) w Oddziale w Krakowie istnieje system ostrzegania i alarmowania składający się z poniższych elementów:

 • Centrum Alarmowe;
 • elektroniczny system monitoringu CO;
 • elektroniczne syreny alarmowe.

Sterowanie syrenami systemu ostrzegania i alarmowania odbywa się centralnie, ze stanowiska operatora Centrum Alarmowego.

Do systemu ostrzegania i alarmowania podłączonych jest 10 szt. elektronicznych syren alarmowych typu DSE-600S. Pojedyncza syrena posiada cztery głośniki szczelinowe o mocy 150 W każdy, ustawione w przeciwnych kierunkach, co umożliwia uzyskanie dookólnej charakterystyki dźwiękowej (360o). Syreny umożliwiają nadawanie wszystkich powszechnie obowiązujących sygnałów alarmowych. Równocześnie na terenie oddziału w Krakowie alarmowanie pracowników realizowane jest poprzez SMS z informacją wysłany do wszystkich użytkowników służbowych telefonów komórkowych oraz ten sam komunikat wysłany do aplikacji „baloon” (wyskakujące okienko w systemie Windows). Oprócz w/w systemu, Jednostka Ratownicza AMP może realizować powiadomienia pracowników za pomocą samochodu pożarniczego wyposażonego w zestaw głośnomówiący. Każdy pracownik zakładu jest zobowiązany postępować zgodnie z Instrukcją postępowania w razie zagrożenia awarią, pożarem i ewakuacji.

Sposoby ostrzegania i postępowania – Instrukcja DLA MIESZKAŃCÓW na wypadek zagrożeń.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostały opracowane w oparciu o:

 • Zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)
 • Zapisy Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego ArcelorMittal Poland S.A.

w uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Zasady alarmowania:

Alarmowanie o zagrożeniu będzie realizowane poprzez syreny alarmowe. Syreny nadadzą określone sygnały związane z alarmem powietrznym lub o skażeniach ustalonym przez obronę cywilną.

Ogłoszenie alarmu odbywa się przez sygnał akustyczny, tj. modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty.

Komunikaty ostrzegawcze o strefie „Z” będą ogłaszane z pojazdów wyposażonych w zestaw głośnomówiący straży pożarnej, policji, straży miejskiej lub Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta. Alarmowanie może być również realizowane przez Służbę Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego ArcelorMittal Poland za pomocą samochodu pożarniczego wyposażonego w zestaw głośnomówiący. Wykorzystywane będą środki masowego przekazu, w tym programy telewizyjne i radiowe. Informacje będą również przekazywane telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odwołanie alarmu będzie komunikowane poprzez dźwięk ciągły syreny przez trzy minuty.

 • Zasady i warunki ewakuacji:

Każda osoba znajdująca się w strefie zagrożenia po usłyszeniu alarmu powinna natychmiast pozamykać okna i uszczelnić pomieszczenie, w którym przebywa lub udać się do wyznaczonego miejsca ewakuacji, ogłoszonego w komunikacie, a następnie podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją.

 • Zasady kierowania ewakuacją:

Za przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialny jest kierujący ewakuacją wyznaczony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta.

Do zadań osoby kierującej ewakuacją należy:

 • szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji do miejsca ewakuacji wyznaczonego na Planie Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej. Wybór miejsca zależy od kierunku rozprzestrzeniania się chmury toksycznej i miejsca awarii;
 • sprawdzenie liczby osób, które podjęły ewakuację lub przebywają w miejscach chronionych;
 • przekazanie informacji koordynatorowi działań ratowniczych o liczbie ewakuowanych osób oraz pozostałych w strefie zagrożenia;
 • stała współpraca z koordynatorem działań ratowniczych w zakresie zmieniających się warunków pogodowych (kierunek rozprzestrzeniania chmury toksycznej) i rozmiarów awarii. 

UWAGA:

Ewakuację należy przeprowadzić w stronę przeciwną do kierunku wiatru, a ze strefy skażonej poprzecznie do kierunku wiatru.

2.1. Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

Na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie identyfikuje substancje niebezpieczne w swoim obszarze i przekazuje do Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zgłoszenie Zakładu o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Oddziału do grupy zakładów o dużym ryzyku, podlegającym przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany, a także pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz zatwierdzony przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Raport o bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

2.2. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Zagrożenia występujące w obszarze ArcelorMittal Poland S.A. wynikające z wykorzystywania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie (dawniej niebezpiecznych), zostały przedłożone Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w zatwierdzonym Raporcie o Bezpieczeństwie.

Zdarzenia awaryjne, które mogłyby oddziaływać poza obszar, do jakiego Huta posiada tytuł prawny, związane są z wykorzystywaniem amoniaku w naszym procesie produkcyjnym, lecz ich wystąpienie ma niezwykle niskie prawdopodobieństwo. Są to:

RZA 1 – Całkowite rozszczelnienie zbiornika amoniaku w wyniku zdarzenia zewnętrznego.

RZA 2 – Przeciek na połączeniu kołnierzowym zbiornika amoniaku

RZA 3 – Uszkodzenie rurociągu z amoniakiem – przerwanie na całym przekroju

RZA 4 – Punktowe rozszczelnienie rurociągu z amoniakiem, na kołnierzu przy trójniku (przeciek)

Rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia to przede wszystkim emisja do atmosfery toksycznych gazów lub par.

Główne zdarzenia awaryjne, jakie mogłyby oddziaływać w obszarze ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, do których sporządzono karty operacyjne do Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego, to:

RZA 1 – Całkowite rozszczelnienie zbiornika amoniaku w wyniku zdarzenia zewnętrznego.

RZA 2 – Znaczne rozszczelnienie instalacji przesyłowej gazu koksowniczego (10% pola przekroju poprzecznego) w rejonie płuczek benzolowych,

RZA 3 – Stabilizator gazu koksowniczego, rozszczelnienie kołnierza wlotowego rurociągu DN 1400-01.1400,

RZA 4 – Punktowe rozszczelnienie rurociągu z amoniakiem, na kołnierzu przy trójniku (przeciek)

RZA 5 – Magazyn benzolu – pęknięcie króćca DN 100 dolnego, zbiornika z benzolem /chmura toksyczna/

RZA 6– Magazyn benzolu – pęknięcie króćca DN 100 dolnego, zbiornika z benzolem /pożar/

Monitoring i środki bezpieczeństwa.

Monitoring oddziału realizowany jest poprzez:

 • cykliczne audyty systemu bezpieczeństwa procesowego,
 • regularne przeglądy techniczne instalacji, obiektów i budowli, w których znajdują się substancje niebezpieczne,
 • ciągły system monitorowania kluczowych parametrów procesu, mających wpływ na bezpieczeństwo,
 • służbę ochrony oddziału,
 • drużynę wykrywania zagrożeń podległą Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.

Sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia awarii przemysłowej zawarty jest w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym oraz w dokumentach wewnętrznych, jakimi są: akty normatywne, procedury i instrukcje, których znajomość obowiązuje wszystkich pracowników krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland i firm współpracujących na rzecz Oddziału.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, działania ratownicze prowadzone są siłami i środkami:

 • własnymi od momentu zauważenia zagrożenia do czasu przybycia wewnętrznych jednostek ratowniczych,
 • Ochotniczymi Drużynami Ratownictwa Gazowego i służbami technicznymi zakładu w celu ograniczenia i zablokowania emisji lub pożaru,
 • Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego ArcelorMittal Poland wraz z Jednostką Ratowniczą – Kraków,
 • Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół zarządzania kryzysowego, w zależności od rozwoju sytuacji kryzysowych, uruchamia proces zarządzania kryzysowego zgodnie z właściwymi standardami operacyjnymi korporacji. W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, bądź awarii noszących znamiona tzw. awarii przemysłowej, Kierujący Zakładem Dużego Ryzyka informuje Małopolską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która w zależności od potrzeb, uruchamia Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Substancją niebezpieczną, której ilości znajdujące się na terenie Zakładu kwalifikują go do progów Zakładu Zwiększonego Ryzyka, w myśl kryteriów określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju (Dz.U.2016.138), a obszar jej oddziaływania może przekroczyć granice obszaru AMP S.A O/Kraków, jest amoniak bezwodny, wykorzystywany w technologii produkcji Walcowni Zimnej.

Z uwagi na ten fakt, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie opracował Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Jednostki organizacyjne systemu oświaty i pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu, posiadają procedury i tryb postępowania na wypadek zagrożenia zewnętrznego, sporządzane i nadzorowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Ludność znajdująca się w obszarze potencjalnego zagrożenia zobowiązana jest do wykonywania poleceń straży miejskiej, straży pożarnej, policji i innych instytucji podległych Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie akcji ratowniczej.

3. Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.

Instytucja
Osoba / stanowisko
Nr telefonu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Kraków Wydział Inspekcji Kraków WI
Inspektor dyżurny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Kraków (WI) Wydział Inspekcji Kraków
606 382 072 (od 15:00 do 7:00)
12 422 48 95 (od 7:00 do 15:00)
Email: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Stanowisko Kierowania KW PSP Kraków
112
47 835 90 10
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Sekretariat Komendanta
112
12 61 68 300
fax. 12 61 68 309
Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa
Centrum Dyspozytorskie
12 616 59 99
fax 12 413-89-66
email: czk@um.krakow.pl
Centrum Alarmowe ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie
Dyżurny Centrum Alarmowego
784 30 55 55
Biuro Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie
Eko Ambasador
800 800 331
Email: zielona.huta@arcelormittal.com
Powyższe informacje zostały uzgodnione z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – pismo WZ.5513.1.6.1.2021MM z dn. 10 listopada 2021 r.